Pacjenci z wysokim ryzykiem zgonu po operacji zmniejszenia objętości płuc ad 6

Dla każdej analizy różnica pomiędzy grupami była znacząca (P <0,001, P <0,001, a P = 0,005), odpowiednio, testem log-rank. Tabela 3. Tabela 3. Przyczyny śmierci i stan wentylacji mechanicznej w momencie zgonu u pacjentów wysokiego ryzyka. Ogólny wskaźnik śmiertelności wynosił 0,43 zgonów na osobę rocznie w grupie pacjentów poddanych zabiegowi chirurgicznemu, w porównaniu do 0,11 zgonów na osobę rocznie u osób wyznaczonych do leczenia medycznego (względne ryzyko zgonu, 3,9; przedział ufności 95%, 1,9 do 9,0 ) (Tabela 2). Wskaźniki umieralności w ciągu trzech lat obserwacji przedstawiono na rycinie 1. Przyczynę zgonu najczęściej zaliczano do układu oddechowego: 90% w przypadku pacjentów z grupy chirurgicznej i 89% w przypadku pacjentów z grupy medycznej. grupa terapeutyczna. Sześćdziesiąt procent pacjentów chirurgicznych i 43 procent pacjentów medycznych otrzymywało mechaniczną wentylację w chwili śmierci (Tabela 3). Zapalenie płuc rozwijało się u 30% pacjentów wysokiego ryzyka w ciągu 30 dni po operacji.
Ryc. 2. Ryc. 2. Zmiany od Linii Bazowej do Sześciomiesięcznej Oceny Kontrolnej w Maksymalnym Obciążeniu Roboczym uzyskanym na Ergometrii Rowerowej (Panel A), FEV1 (Panel B), Odległość Pokryta podczas Sześciominutowego Przejścia (panel C), i ocenia Kwestionariusz jakości dobrego samopoczucia (panel D) wśród 60 pacjentów wysokiego ryzyka, którym przydzielono chirurgię zmniejszającą objętość płuc i 51 osób, którym przydzielono terapię medyczną. Nazwa Unable wskazuje pacjentów, którzy byli zbyt chorzy, aby ukończyć procedurę, a także pacjentów, którzy odmówili zakończenia procedury, ale którzy nie wyjaśnili, dlaczego nie ukończyli procedury. Określenie martwy oznacza pacjentów, którzy zmarli podczas pierwszych sześciu miesięcy obserwacji, mimo że niektórzy z tych pacjentów zakończyli sześciomiesięczną ocenę przed śmiercią. Wyniki kwestionariusza jakości dobrego samopoczucia mogą wynosić od 0 do 1, przy czym wyższe wyniki wskazują na lepszą jakość życia. Aby przekonwertować wartości od stóp do metrów, podziel przez 3.28.
Chociaż do obu grup przypisano taką samą liczbę pacjentów wysokiego ryzyka, więcej pacjentów przydzielono, przez przypadek, do zabiegu chirurgicznego na początku badania, tak że 60 takich pacjentów włączono do sześciomiesięcznej analizy wyników, w porównaniu z 51 pacjentami. pacjentów w grupie medycznej. Dystrybucje zmian od linii bazowej w wynikach dla wyników funkcjonalnych w sześć miesięcy po przyjęciu nie faworyzowały żadnej z grup leczonych (ryc. 2). Grupa operacyjna miała więcej zgonów, ale kilku pacjentów w tej grupie miało znaczną poprawę stanu funkcjonalnego. Dla porównania, więcej pacjentów z grupy medycznej nie mogło przejść testów z powodu choroby.
Gdy analiza została ograniczona do osób, które ukończyły sześciomiesięczny okres oceny, grupa operacyjna wykazała poprawę czynnościową w przypadku niektórych środków. Średnia (. SD) zmiana wydolności wysiłkowej od linii podstawowej w grupie poddanej zabiegowi chirurgicznemu wynosiła 4,5 . 13,0 W (mierzonej u 34 pacjentów), w porównaniu ze spadkiem o 4,4 . 14,8 W w grupie leczonej u 23 pacjentów) (p = 0,06). Grupa chirurgiczna zwiększyła dystans pokonany w ciągu sześciu minut średnio o 14,9 . 63,7 m (49 . 209 ft) (mierzonej u 31 pacjentów), podczas gdy grupa medyczno-terapeutyczna odnotowała średnie zmniejszenie dystansu z 21,6 . 56,7 m (71 . 186 ft) (mierzone u 24 pacjentów) (P = 0,03)
[patrz też: zgrubienie opłucnej, tuberkulina, padaczka pourazowa ]
[patrz też: zaburzenia schizoafektywne, arytmia nadkomorowa, amodent piastów ]