Powszechna dystrybucja zakażeń układu moczowego wywołana przez wielolekoodporną grupę klonów Escherichia coli ad 5

Serotyp i elektroforeza w żelu elektroforetycznym (PFGE) wybranych grup klonów A Izolaty z Kalifornii, Michigan i Minnesoty. Analizę PFGE XbaI przeprowadzono na 38 klonalnych izolatach z grupy A (23 z kohorty kalifornijskiej i łącznie 15 z pozostałych dwóch kohort). Jedenaście z kalifornijskich izolatów (48 procent) miało nierozróżnialne odkrycia PFGE (oznaczone jako XbaI PFGE wzór A); 7 izolatów (30 procent) różniło się od tego wzoru tylko od jednego do trzech pasm, 4 (17 procent) od czterech do sześciu pasm i (4 procent) o więcej niż sześć pasm (rysunek 2 i tabela 2). AvrII PFGE przeprowadzony na sześciu izolatach z XbaI PFGE wzór A pokazał, że cztery były nierozróżnialne, a pozostałe dwa różniły się tylko dwoma pasmami. Chociaż żaden z izolatów z Michigan i Minnesoty nie miał wzorców, które były identyczne z wzorcem A PFGE XbaI izolatów z Kalifornii, dwa z ośmiu izolatów z Michigan i wszystkie siedem izolatów z Minnesoty miały wzorce, które były umiarkowanie lub bardzo podobne (Tabela 2). Continue reading „Powszechna dystrybucja zakażeń układu moczowego wywołana przez wielolekoodporną grupę klonów Escherichia coli ad 5”

Wartość prognostyczna peptydu natriuretycznego typu B u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi ad 5

Związek pomiędzy poziomem peptydu natriuretycznego typu B a wskaźnikiem śmiertelności po 10 miesiącach według diagnozy indeksu. Kwartyle zostały ponownie skalibrowane dla każdej z podgrup. Kwartyl reprezentuje najniższy poziom peptydu natriuretycznego typu B, a kwartyl 4 najwyższy poziom. Wartości P dotyczą trendu w każdej podgrupie. Nieskorygowana śmiertelność wzrastała stopniowo w miarę wzrostu kwartyli poziomu podstawowego peptydu natriuretycznego typu B (P <0,001) (rysunek 1). Continue reading „Wartość prognostyczna peptydu natriuretycznego typu B u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi ad 5”

Wpływ powszechnych polimorfizmów receptorów 2-adrenergicznych na odciążone od agonistów unaczynienie naczyniowe czesc 4

Ta dawka fenylefryny nie różniła się istotnie pomiędzy trzema grupami badanych (średnia geometryczna, 893 ng na minutę [95 procent przedziału ufności, 230 do 3475] u osobników homozygotycznych pod względem Arg16 i Gln27; 956 ng na minutę [95 procent przedział ufności od 578 do 1556] u tych, którzy byli homozygotyczni pod względem Gly16 i Gln27 oraz 767 ng na minutę [przedział ufności 95 procent, 277 do 2123] u tych, którzy byli homozygotyczni pod względem Gly16 i Glu27). Ta metoda desensytyzacji została zaadaptowana z metody opisanej przez Vincenta i wsp., 18, która wywołała odczulanie na izoproterenol w żyle grzbietowej ręki poprzez ciągły czterogodzinny wlew izoproterenolu w dawce 271 ng na minutę. W badaniach pilotażowych zaobserwowaliśmy, że gdy izoproterenol w dawce 240 ng na minutę (u trzech osób) lub roztwór soli (u trzech pacjentów) był podawany w infuzji przez okres do czterech godzin, odczulanie odpowiedzi na izoproterenol zostało zakończone w ciągu dwóch godzin i odpowiedź na roztwór soli pozostała niezmieniona. Jednak, gdy infuzje trwały dłużej niż dwie godziny, odpowiedź venailialna u osobników otrzymujących roztwór soli również zmniejszyła się, co może zakłócić ocenę odczulania wywołanego przez agonistę. Izoproterenol w dawce 240 ng na minutę powodował działanie ogólnoustrojowe (kołatanie serca i tachykardia), podczas gdy mniejsza dawka (120 ng na minutę podawana w infuzji przez dwie godziny) indukowała odczulanie bez powodowania efektów ogólnoustrojowych. Continue reading „Wpływ powszechnych polimorfizmów receptorów 2-adrenergicznych na odciążone od agonistów unaczynienie naczyniowe czesc 4”

Zgony i obrażenia od pożarów w domu

Istre i in. (Wydanie z 21 czerwca) podało, że 5,5 procent pożarów w domu było spowodowanych bezpośrednio przez palenie i 4,5 procent dzieci bawiących się ogniem, co jest znacznie łatwiejsze dzięki obecności w domu akcesoriów do palenia, takich jak zapałki i zapalniczki. Stwierdzili również, że pożary wywołane paleniem częściej powodują obrażenia niż pożary z większości innych przyczyn. Jest to zgodne z poprzednią literaturą pokazującą, że papierosy są główną przyczyną śmiertelnych pożarów w Stanach Zjednoczonych.2
Jednak autorzy nie wymieniają palaczy ani ich dzieci jako grup wysokiego ryzyka, aby celować w programy zapobiegające urazom związanym z pożarem. Dystrybucja czujników dymu prawdopodobnie nie będzie bardzo udana w domach palaczy, którzy prawdopodobnie wyłączyliby czujki, ponieważ w przeciwnym razie byliby często wybierani przez dym papierosowy. Continue reading „Zgony i obrażenia od pożarów w domu”

Komputerowy system przypomnień w celu zwiększenia korzystania z profilaktycznej opieki hospitalizowanych pacjentów ad

Pacjenci byli hospitalizowani na oddziałach medycyny ogólnej z wykorzystaniem systemu, który rozdzielał przyjęcia równo pomiędzy zespoły, wyłącznie na podstawie kolejności, w której pacjenci wymagali hospitalizacji. Pacjenci automatycznie przyjęli status interwencji zespołu, do którego zostali przydzieleni przy przyjęciu i zachowali ten status na czas hospitalizacji. Wcześniejsze badania z udziałem pacjentów hospitalizowanych nie wykazały istotnych różnic w stanie klinicznym wśród pacjentów przydzielonych do różnych zespołów.20 Podstawowymi interesującymi wynikami były stawki, po których zlecano różne prewencyjne terapie. Stawki te uzyskano z rutynowo przechowywanych danych.
Skomputeryzowane wprowadzanie zamówień i wsparcie w zakresie decyzji klinicznych
Korzystając ze stanowisk pracy z osobistym komputerem, 18-20-22 lekarzy i studentów medycyny z zespołów medycyny ogólnej pisało wszystkie zamówienia (z wyjątkiem zamówień nie-reanimacyjnych); osoby te były celami interwencji. Continue reading „Komputerowy system przypomnień w celu zwiększenia korzystania z profilaktycznej opieki hospitalizowanych pacjentów ad”

Cerebrovascular Powikłania stosowania form spolaryzowanej kokainy alkaloidowej

W kilku badaniach wykazano związek między chorobą naczyniowo-mózgową a zażywaniem kokainy.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 pojawienie się w 1983 r. komercyjnie przygotowanej kokainy alkaloidalnej ( crack ) nasiliło już istniejącą epidemię kokainy. 1, 10, 35 36 37 Zgłoszenia o medycznych komplikacjach związanych z zażywaniem kokainy, w tym udarem, również wzrosły, chociaż nie jest jasne, czy ostatnie doniesienia udaru wśród osób używających pęknięć odzwierciedlają rozprzestrzeniającą się epidemię, większą specyficzność mózgowo-naczyniową, wyższą siłę działania lub połączenie tych czynników. Freebasing (przygotowywanie ekstraktu z niemal czystej alkaloidalnej lub wolnej zasady) eliminuje substancje zanieczyszczające kokainę38. W przeciwieństwie do tego, spękania dokonuje się po prostu przez ogrzewanie wodnego roztworu chlorowodorku kokainy za pomocą wodorowęglanu sodu lub amoniaku; powstały osad, w przeciwieństwie do wolnej zasady kokainy, zawiera substancje rozpuszczające, ale jest także możliwy do spalenia. Continue reading „Cerebrovascular Powikłania stosowania form spolaryzowanej kokainy alkaloidowej”

Cerebrovascular Powikłania stosowania form spolaryzowanej kokainy alkaloidowej ad

Zawał mózgu został sklasyfikowany jako niepotwierdzony, gdy pacjent miał ostry ogniskowy zespół neurologiczny na obszarze naczyniowym ze stosunkowo szybką kliniczną poprawą w przypadku braku oznak opon mózgowych i gdy nie przeprowadzono analizy płynu mózgowo-rdzeniowego. Krwotok śródmózgowy został zdiagnozowany na podstawie CT lub rezonansu magnetycznego głowy. Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Powikłania mózgowo-naczyniowe stosowania kokainy alkaloidalnej (pękanie) * Tabela 2. Continue reading „Cerebrovascular Powikłania stosowania form spolaryzowanej kokainy alkaloidowej ad”

Wirusowe DNA ospy wietrznej w ospę wietrzną w ludzkich zębodołach trójdzielnych i klatki piersiowej

WSZYSTKIE ludzkie herpeswirusy ustalają ukrytą infekcję. Ludzkie herpeswirusy – w szczególności wirus Epsteina-Barr, wirus opryszczki zwykłej i wirus ospy wietrznej-półpaśca – służyły jako modele do badania opóźnień. Wirus ospy wietrznej i półpaśca powoduje ospę wietrzną (ospę wietrzną) u dzieci, ulega utajeniu w zwojach korzeni grzbietowych i jest reaktywowany kilkadziesiąt lat później, powodując półpasiec (dorsz) u dorosłych. W czasie opóźnienia wirusowe DNA utrzymuje się w zakażonych komórkach i nie można wykryć wirionów, chociaż wirus można często odzyskać przez eksplantację tkanek latentnie zakażonych. Mechanizmy opóźnienia i reaktywacji nie są znane. Continue reading „Wirusowe DNA ospy wietrznej w ospę wietrzną w ludzkich zębodołach trójdzielnych i klatki piersiowej”

Universal New York Health Care – strategia jednopłatowa łącząca kontrolę kosztów i powszechny dostęp ad 6

Coraz częściej wyrażają swoją frustrację z powodu obecnych braków w kontroli kosztów i nierówności w popieraniu mniejszości pracodawców, którzy nie zapewniają żadnego pokrycia. Małe firmy prawdopodobnie będą głównym źródłem politycznej opozycji wobec planu UNY-Care. Należy jednak podkreślić, że większość małych firm zapewnia ubezpieczenie zdrowotne swoim pracownikom. Liczba pracowników małych firm, których dotyczy propozycja UNY-Care, jest niewielka. W skali kraju tylko 16 procent wszystkich pracowników w przedsiębiorstwach zatrudniających 100 lub mniej pracowników jest nieubezpieczonych. Continue reading „Universal New York Health Care – strategia jednopłatowa łącząca kontrolę kosztów i powszechny dostęp ad 6”

Porównanie obrazowania metodą rezonansu magnetycznego i ultrasonografii w ocenie zaawansowanego raka prostaty – wyniki wielo-instytucjonalnej próby współpracy cd

Etap ten został zdefiniowany jako opisujący niemożliwego do uwolnienia nowotwór wykryty w próbce uzyskanej za pomocą prostatektomii przezcewkowej. Stadium Tb1-Tb2 opisywało namacalny nowotwór ograniczony do jednej strony prostaty, a stadium Tb3 raka palpacyjnego obejmującego obie strony, ale ograniczone do prostaty. Stadium Tc1-Tc2 opisywało wyczuwalną zmianę rozciągającą się przez torebkę prostaty do periprostatycznego tłuszczu, a Tc3 – wyczuwalną zmianę rozciągającą się w pęcherzyki nasienne. Stadium N0 zdefiniowano jako wskazujące brak regionalnych przerzutów do węzłów chłonnych; stadium N1, mikroskopowe regionalne przerzuty do węzłów chłonnych; stadium N2, regionalne przerzuty do węzłów chłonnych; i stadium N3, pozasrodkowe przerzuty do węzłów chłonnych (w tym węzły pachwinowe, okołostawowe, nadobojczykowe lub pachowe). Ponieważ obrazowanie i badania patologiczne nie mogą być użyte do odróżnienia wyczuwalnej i niewyczuwalnej choroby, etapy kliniczne Ta i Tb (oba zlokalizowane raki) zostały zgrupowane razem. Continue reading „Porównanie obrazowania metodą rezonansu magnetycznego i ultrasonografii w ocenie zaawansowanego raka prostaty – wyniki wielo-instytucjonalnej próby współpracy cd”