Powszechna dystrybucja zakażeń układu moczowego wywołana przez wielolekoodporną grupę klonów Escherichia coli ad 5

Serotyp i elektroforeza w żelu elektroforetycznym (PFGE) wybranych grup klonów A Izolaty z Kalifornii, Michigan i Minnesoty. Analizę PFGE XbaI przeprowadzono na 38 klonalnych izolatach z grupy A (23 z kohorty kalifornijskiej i łącznie 15 z pozostałych dwóch kohort). Jedenaście z kalifornijskich izolatów (48 procent) miało nierozróżnialne odkrycia PFGE (oznaczone jako XbaI PFGE wzór A); 7 izolatów (30 procent) różniło się od tego wzoru tylko od jednego do trzech pasm, 4 (17 procent) od czterech do sześciu pasm i (4 procent) o więcej niż sześć pasm (rysunek 2 i tabela 2). AvrII PFGE przeprowadzony na sześciu izolatach z XbaI PFGE wzór A pokazał, że cztery były nierozróżnialne, a pozostałe dwa różniły się tylko dwoma pasmami. Chociaż żaden z izolatów z Michigan i Minnesoty nie miał wzorców, które były identyczne z wzorcem A PFGE XbaI izolatów z Kalifornii, dwa z ośmiu izolatów z Michigan i wszystkie siedem izolatów z Minnesoty miały wzorce, które były umiarkowanie lub bardzo podobne (Tabela 2). Continue reading „Powszechna dystrybucja zakażeń układu moczowego wywołana przez wielolekoodporną grupę klonów Escherichia coli ad 5”

Wartość prognostyczna peptydu natriuretycznego typu B u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi ad 5

Związek pomiędzy poziomem peptydu natriuretycznego typu B a wskaźnikiem śmiertelności po 10 miesiącach według diagnozy indeksu. Kwartyle zostały ponownie skalibrowane dla każdej z podgrup. Kwartyl reprezentuje najniższy poziom peptydu natriuretycznego typu B, a kwartyl 4 najwyższy poziom. Wartości P dotyczą trendu w każdej podgrupie. Nieskorygowana śmiertelność wzrastała stopniowo w miarę wzrostu kwartyli poziomu podstawowego peptydu natriuretycznego typu B (P <0,001) (rysunek 1). Continue reading „Wartość prognostyczna peptydu natriuretycznego typu B u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi ad 5”

Wpływ powszechnych polimorfizmów receptorów 2-adrenergicznych na odciążone od agonistów unaczynienie naczyniowe czesc 4

Ta dawka fenylefryny nie różniła się istotnie pomiędzy trzema grupami badanych (średnia geometryczna, 893 ng na minutę [95 procent przedziału ufności, 230 do 3475] u osobników homozygotycznych pod względem Arg16 i Gln27; 956 ng na minutę [95 procent przedział ufności od 578 do 1556] u tych, którzy byli homozygotyczni pod względem Gly16 i Gln27 oraz 767 ng na minutę [przedział ufności 95 procent, 277 do 2123] u tych, którzy byli homozygotyczni pod względem Gly16 i Glu27). Ta metoda desensytyzacji została zaadaptowana z metody opisanej przez Vincenta i wsp., 18, która wywołała odczulanie na izoproterenol w żyle grzbietowej ręki poprzez ciągły czterogodzinny wlew izoproterenolu w dawce 271 ng na minutę. W badaniach pilotażowych zaobserwowaliśmy, że gdy izoproterenol w dawce 240 ng na minutę (u trzech osób) lub roztwór soli (u trzech pacjentów) był podawany w infuzji przez okres do czterech godzin, odczulanie odpowiedzi na izoproterenol zostało zakończone w ciągu dwóch godzin i odpowiedź na roztwór soli pozostała niezmieniona. Jednak, gdy infuzje trwały dłużej niż dwie godziny, odpowiedź venailialna u osobników otrzymujących roztwór soli również zmniejszyła się, co może zakłócić ocenę odczulania wywołanego przez agonistę. Izoproterenol w dawce 240 ng na minutę powodował działanie ogólnoustrojowe (kołatanie serca i tachykardia), podczas gdy mniejsza dawka (120 ng na minutę podawana w infuzji przez dwie godziny) indukowała odczulanie bez powodowania efektów ogólnoustrojowych. Continue reading „Wpływ powszechnych polimorfizmów receptorów 2-adrenergicznych na odciążone od agonistów unaczynienie naczyniowe czesc 4”

Zgony i obrażenia od pożarów w domu

Istre i in. (Wydanie z 21 czerwca) podało, że 5,5 procent pożarów w domu było spowodowanych bezpośrednio przez palenie i 4,5 procent dzieci bawiących się ogniem, co jest znacznie łatwiejsze dzięki obecności w domu akcesoriów do palenia, takich jak zapałki i zapalniczki. Stwierdzili również, że pożary wywołane paleniem częściej powodują obrażenia niż pożary z większości innych przyczyn. Jest to zgodne z poprzednią literaturą pokazującą, że papierosy są główną przyczyną śmiertelnych pożarów w Stanach Zjednoczonych.2
Jednak autorzy nie wymieniają palaczy ani ich dzieci jako grup wysokiego ryzyka, aby celować w programy zapobiegające urazom związanym z pożarem. Dystrybucja czujników dymu prawdopodobnie nie będzie bardzo udana w domach palaczy, którzy prawdopodobnie wyłączyliby czujki, ponieważ w przeciwnym razie byliby często wybierani przez dym papierosowy. Continue reading „Zgony i obrażenia od pożarów w domu”

Komputerowy system przypomnień w celu zwiększenia korzystania z profilaktycznej opieki hospitalizowanych pacjentów ad

Pacjenci byli hospitalizowani na oddziałach medycyny ogólnej z wykorzystaniem systemu, który rozdzielał przyjęcia równo pomiędzy zespoły, wyłącznie na podstawie kolejności, w której pacjenci wymagali hospitalizacji. Pacjenci automatycznie przyjęli status interwencji zespołu, do którego zostali przydzieleni przy przyjęciu i zachowali ten status na czas hospitalizacji. Wcześniejsze badania z udziałem pacjentów hospitalizowanych nie wykazały istotnych różnic w stanie klinicznym wśród pacjentów przydzielonych do różnych zespołów.20 Podstawowymi interesującymi wynikami były stawki, po których zlecano różne prewencyjne terapie. Stawki te uzyskano z rutynowo przechowywanych danych.
Skomputeryzowane wprowadzanie zamówień i wsparcie w zakresie decyzji klinicznych
Korzystając ze stanowisk pracy z osobistym komputerem, 18-20-22 lekarzy i studentów medycyny z zespołów medycyny ogólnej pisało wszystkie zamówienia (z wyjątkiem zamówień nie-reanimacyjnych); osoby te były celami interwencji. Continue reading „Komputerowy system przypomnień w celu zwiększenia korzystania z profilaktycznej opieki hospitalizowanych pacjentów ad”

Wpływ wieku na początku chelatacji żelaza Terapia funkcji gonad w -talasemii Major ad

Objawy wszystkich pacjentów były dobrze kontrolowane za pomocą odpowiednich leków, gdy rozpoczęto badanie, a pacjenci byli ambulatoryjni. Dziewięciu pacjentów w grupie B (pięciu mężczyzn i czterech pacjentek) otrzymało hormonalną terapię zastępczą przez okres od jednego do dwóch lat, ale przerwali ją co najmniej rok przed rozpoczęciem badania. Żaden pacjent z grupy A nie poddał się hormonalnej terapii zastępczej przed badaniem. Terapia deferoksaminowa
Średnią dawkę 30 do 70 mg deferoksaminy na kilogram masy ciała podano w podskórnej infuzji w okresie 12 godzin każdej nocy za pomocą standardowych pomp ambulatoryjnych. Po rozpoczęciu terapii deferoksaminą, każdy pacjent był hospitalizowany i otrzymał najniższą dawkę, która powodowała maksymalne wydalanie z moczem, aż do dawki wynoszącej 2 g na dobę. Continue reading „Wpływ wieku na początku chelatacji żelaza Terapia funkcji gonad w -talasemii Major ad”

Universal New York Health Care – strategia jednopłatowa łącząca kontrolę kosztów i powszechny dostęp ad

Drugi polega na zreformowaniu systemu fakturowania i płatności, tworząc jeden ogólnokrajowy system elektroniczny dla wszystkich płatników. Trzeci polega na tym, że system jednego płatnika tworzy pojedynczy system zwrotu kosztów opieki zdrowotnej, aby lepiej kontrolować przepływ dochodów. Wszyscy mieszkańcy otrzymają kartę UNY-Care, która zapewni im dostęp do usług i aktywuje nowy system rozliczeń i płatności. Pacjenci nie będą już zgłaszać roszczeń. Dostawcy będą wystawiać rachunki i być opłacani przez jednego płatnika. Continue reading „Universal New York Health Care – strategia jednopłatowa łącząca kontrolę kosztów i powszechny dostęp ad”

Porównanie obrazowania metodą rezonansu magnetycznego i ultrasonografii w ocenie zaawansowanego raka prostaty – wyniki wielo-instytucjonalnej próby współpracy ad 5

Spośród wszystkich pacjentów poddanych badaniu MRI 185 miało badane patologicznie węzły miednicy. MRI prawidłowo zidentyfikował 155 z 162 pacjentów bez zajęcia guzów tych węzłów (swoistość, 96 procent); jego czułość była znacznie niższa (4 procent): wykryto tylko z 23 zaangażowanych węzłów. Kiedy ogólna dokładność każdej techniki została obliczona dla każdego czytnika w badaniu, było znaczne zróżnicowanie wśród czytelników. Chociaż było to większe dla czytelników skanów ultradźwiękowych niż dla czytników skanów MRI, nie było znaczącej różnicy między czytelnikami dla żadnej z technik.
Predykcyjna wartość
Kiedy wrażliwość i specyfika zostały przekształcone w wartości predykcyjne, wyniki rozczarowały. Continue reading „Porównanie obrazowania metodą rezonansu magnetycznego i ultrasonografii w ocenie zaawansowanego raka prostaty – wyniki wielo-instytucjonalnej próby współpracy ad 5”

Zydowudyna w bezobjawowym zakażeniu HIV

Volberding i in. (Wydanie z 5 kwietnia) * poinformowało, że zydowudyna (azydotymidyna lub AZT) jest skuteczna w opóźnianiu progresji do zespołu nabytego niedoboru odporności (AIDS) u pacjentów bezobjawowych zakażonych ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV), u których liczba komórek CD4 + jest mniejsza niż 500 na milimetr sześcienny. Jednak ich dane sugerują, że leczenie 100 pacjentów jest konieczne, aby zapobiec czterem przypadkom takiego postępu. Nawet wśród tych pacjentów nie są znane długoterminowe korzyści związane z przeżyciem.
Autorzy stwierdzili, że większość postępów wystąpiła u pacjentów z ciężko obniżoną liczbą CD4 + (mniej niż 200 na milimetr sześcienny). Continue reading „Zydowudyna w bezobjawowym zakażeniu HIV”