Powszechna dystrybucja zakażeń układu moczowego wywołana przez wielolekoodporną grupę klonów Escherichia coli ad 5

Serotyp i elektroforeza w żelu elektroforetycznym (PFGE) wybranych grup klonów A Izolaty z Kalifornii, Michigan i Minnesoty. Analizę PFGE XbaI przeprowadzono na 38 klonalnych izolatach z grupy A (23 z kohorty kalifornijskiej i łącznie 15 z pozostałych dwóch kohort). Jedenaście z kalifornijskich izolatów (48 procent) miało nierozróżnialne odkrycia PFGE (oznaczone jako XbaI PFGE wzór A); 7 izolatów (30 procent) różniło się od tego wzoru tylko od jednego do trzech pasm, 4 (17 procent) od czterech do sześciu pasm i (4 procent) o więcej niż sześć pasm (rysunek 2 i tabela 2). AvrII PFGE przeprowadzony na sześciu izolatach z XbaI PFGE wzór A pokazał, że cztery były nierozróżnialne, a pozostałe dwa różniły się tylko dwoma pasmami. Chociaż żaden z izolatów z Michigan i Minnesoty nie miał wzorców, które były identyczne z wzorcem A PFGE XbaI izolatów z Kalifornii, dwa z ośmiu izolatów z Michigan i wszystkie siedem izolatów z Minnesoty miały wzorce, które były umiarkowanie lub bardzo podobne (Tabela 2). Continue reading „Powszechna dystrybucja zakażeń układu moczowego wywołana przez wielolekoodporną grupę klonów Escherichia coli ad 5”

Wartość prognostyczna peptydu natriuretycznego typu B u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi ad 5

Związek pomiędzy poziomem peptydu natriuretycznego typu B a wskaźnikiem śmiertelności po 10 miesiącach według diagnozy indeksu. Kwartyle zostały ponownie skalibrowane dla każdej z podgrup. Kwartyl reprezentuje najniższy poziom peptydu natriuretycznego typu B, a kwartyl 4 najwyższy poziom. Wartości P dotyczą trendu w każdej podgrupie. Nieskorygowana śmiertelność wzrastała stopniowo w miarę wzrostu kwartyli poziomu podstawowego peptydu natriuretycznego typu B (P <0,001) (rysunek 1). Continue reading „Wartość prognostyczna peptydu natriuretycznego typu B u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi ad 5”

Wpływ powszechnych polimorfizmów receptorów 2-adrenergicznych na odciążone od agonistów unaczynienie naczyniowe czesc 4

Ta dawka fenylefryny nie różniła się istotnie pomiędzy trzema grupami badanych (średnia geometryczna, 893 ng na minutę [95 procent przedziału ufności, 230 do 3475] u osobników homozygotycznych pod względem Arg16 i Gln27; 956 ng na minutę [95 procent przedział ufności od 578 do 1556] u tych, którzy byli homozygotyczni pod względem Gly16 i Gln27 oraz 767 ng na minutę [przedział ufności 95 procent, 277 do 2123] u tych, którzy byli homozygotyczni pod względem Gly16 i Glu27). Ta metoda desensytyzacji została zaadaptowana z metody opisanej przez Vincenta i wsp., 18, która wywołała odczulanie na izoproterenol w żyle grzbietowej ręki poprzez ciągły czterogodzinny wlew izoproterenolu w dawce 271 ng na minutę. W badaniach pilotażowych zaobserwowaliśmy, że gdy izoproterenol w dawce 240 ng na minutę (u trzech osób) lub roztwór soli (u trzech pacjentów) był podawany w infuzji przez okres do czterech godzin, odczulanie odpowiedzi na izoproterenol zostało zakończone w ciągu dwóch godzin i odpowiedź na roztwór soli pozostała niezmieniona. Jednak, gdy infuzje trwały dłużej niż dwie godziny, odpowiedź venailialna u osobników otrzymujących roztwór soli również zmniejszyła się, co może zakłócić ocenę odczulania wywołanego przez agonistę. Izoproterenol w dawce 240 ng na minutę powodował działanie ogólnoustrojowe (kołatanie serca i tachykardia), podczas gdy mniejsza dawka (120 ng na minutę podawana w infuzji przez dwie godziny) indukowała odczulanie bez powodowania efektów ogólnoustrojowych. Continue reading „Wpływ powszechnych polimorfizmów receptorów 2-adrenergicznych na odciążone od agonistów unaczynienie naczyniowe czesc 4”

Zgony i obrażenia od pożarów w domu

Istre i in. (Wydanie z 21 czerwca) podało, że 5,5 procent pożarów w domu było spowodowanych bezpośrednio przez palenie i 4,5 procent dzieci bawiących się ogniem, co jest znacznie łatwiejsze dzięki obecności w domu akcesoriów do palenia, takich jak zapałki i zapalniczki. Stwierdzili również, że pożary wywołane paleniem częściej powodują obrażenia niż pożary z większości innych przyczyn. Jest to zgodne z poprzednią literaturą pokazującą, że papierosy są główną przyczyną śmiertelnych pożarów w Stanach Zjednoczonych.2
Jednak autorzy nie wymieniają palaczy ani ich dzieci jako grup wysokiego ryzyka, aby celować w programy zapobiegające urazom związanym z pożarem. Dystrybucja czujników dymu prawdopodobnie nie będzie bardzo udana w domach palaczy, którzy prawdopodobnie wyłączyliby czujki, ponieważ w przeciwnym razie byliby często wybierani przez dym papierosowy. Continue reading „Zgony i obrażenia od pożarów w domu”

Komputerowy system przypomnień w celu zwiększenia korzystania z profilaktycznej opieki hospitalizowanych pacjentów ad

Pacjenci byli hospitalizowani na oddziałach medycyny ogólnej z wykorzystaniem systemu, który rozdzielał przyjęcia równo pomiędzy zespoły, wyłącznie na podstawie kolejności, w której pacjenci wymagali hospitalizacji. Pacjenci automatycznie przyjęli status interwencji zespołu, do którego zostali przydzieleni przy przyjęciu i zachowali ten status na czas hospitalizacji. Wcześniejsze badania z udziałem pacjentów hospitalizowanych nie wykazały istotnych różnic w stanie klinicznym wśród pacjentów przydzielonych do różnych zespołów.20 Podstawowymi interesującymi wynikami były stawki, po których zlecano różne prewencyjne terapie. Stawki te uzyskano z rutynowo przechowywanych danych.
Skomputeryzowane wprowadzanie zamówień i wsparcie w zakresie decyzji klinicznych
Korzystając ze stanowisk pracy z osobistym komputerem, 18-20-22 lekarzy i studentów medycyny z zespołów medycyny ogólnej pisało wszystkie zamówienia (z wyjątkiem zamówień nie-reanimacyjnych); osoby te były celami interwencji. Continue reading „Komputerowy system przypomnień w celu zwiększenia korzystania z profilaktycznej opieki hospitalizowanych pacjentów ad”

Skuteczność immunomodulacyjna i przeciwdrobnoustrojowa dożylnej immunoglobuliny w transplantacji szpiku kostnego czesc 4

Analizy nawrotu (ocenzurowane w odniesieniu do śmierci bez nawrotu) były ograniczone do 355 pacjentów z nowotworem, których można było ocenić. Analizy śródmiąższowego zapalenia płuc i infekcji obejmowały 369 pacjentów, których można było w pełni ocenić, z wyjątkiem analizy zakażenia wirusem cytomegalii, która obejmowała 299 pacjentów, u których nie wykryto wirusa w ciągu 24 dni po przeszczepieniu. Analizy GVHD były ograniczone do 325 pacjentów z alloprzeszczepami, które można było ocenić. Dane dotyczące pacjentów zostały ocenzurowane pod kątem ryzyka infekcji, śródmiąższowego zapalenia płuc i ostrej GVHD w dniu 100, wczesnego wypisu, odrzucenia przeszczepu, nawrotu raka lub śmierci. Wyniki oparto na danych dostępnych maja 1989 roku. Continue reading „Skuteczność immunomodulacyjna i przeciwdrobnoustrojowa dożylnej immunoglobuliny w transplantacji szpiku kostnego czesc 4”

Wpływ wieku na początku chelatacji żelaza Terapia funkcji gonad w -talasemii Major ad 7

Obserwacja, że pacjenci z talasemią często mają prawidłowy wzrost, a dojrzewanie płciowe pomimo utrzymującej się hiperferrimininemii jest niewyjaśnione. Rezonans magnetyczny może pozwolić na ilościowe odkładanie żelaza (lub usuwanie) tkanek, co sugerowano w hemochromatozie. Nasze odkrycia dotyczące stanu dojrzałości różnią się od tych z poprzednich raportów. Borgna-Pignatti i wsp. 12 dokonali przeglądu wzrostu i rozwoju seksualnego 250 nastolatków z talasemią major, którym podawano deferoksaminę przez 7 do 10 lat, ale tylko przez 3 lata podskórnie. Continue reading „Wpływ wieku na początku chelatacji żelaza Terapia funkcji gonad w -talasemii Major ad 7”

Porównanie obrazowania metodą rezonansu magnetycznego i ultrasonografii w ocenie zaawansowanego raka prostaty – wyniki wielo-instytucjonalnej próby współpracy ad 8

Jednak ze względu na koszt badań obrazowych zwykle nie wykonuje się oceny zaawansowania do czasu potwierdzenia rozpoznania raka (np. Po biopsji). Możliwe pułapki wynikające z zastosowania biopsji będą powracającym problemem i prawdopodobnie będą nieuniknione, niezależnie od eksperymentalnego projektu. Dane w tabeli 4 wskazują, że ani ultrasonografia, ani MRI nie mogą dokładnie wykrywać i lokalizować złośliwych guzów. Ponieważ badanie dotyczy stopniowania istniejących nowotworów, dane te mogą oferować jedynie niższą granicę czułości tych technik dla samej detekcji. Continue reading „Porównanie obrazowania metodą rezonansu magnetycznego i ultrasonografii w ocenie zaawansowanego raka prostaty – wyniki wielo-instytucjonalnej próby współpracy ad 8”

Porównanie obrazowania metodą rezonansu magnetycznego i ultrasonografii w ocenie zaawansowanego raka prostaty – wyniki wielo-instytucjonalnej próby współpracy czesc 4

W przypadku inwazji nasiennictwa nasiennego obliczono czułość i swoistość; badania, w których inwazja nasieniowodów pierwotnych została uznana przez czytelników za prawdopodobnie, prawdopodobnie lub zdecydowanie obecna została uznana za nienormalną. Identyfikacja uszkodzeń i określenie rozmiaru
Po dopasowaniu umiejscowienia zmian w obrazowaniu i badaniach patologicznych, byliśmy w stanie określić udział złośliwych zmian patologicznych w obrazowaniu. Byliśmy również w stanie określić dokładność obrazowania, mierząc patologię zmiany. Rozmiary były mierzone w trzech wymiarach (przednio-tylny, ciałko-pochwowy i poprzeczny). Zdolności obu technik obrazowania do wykrywania zmian o różnych rozmiarach porównywano testem McNemara. Continue reading „Porównanie obrazowania metodą rezonansu magnetycznego i ultrasonografii w ocenie zaawansowanego raka prostaty – wyniki wielo-instytucjonalnej próby współpracy czesc 4”

Rządowa biurokracja w domu opieki

Ilekroć administratorzy rządowi przepisują niepotrzebne warstwy pracy, zwiększa to koszty opieki medycznej bez naprawy całego problemu. Nigdzie nie jest to bardziej widoczne niż w domu opieki.
Przedstawiamy przykład w domu opieki, w którym wszystko musi być udokumentowane lub nieuznane za wykonane, co prowadzi do cytowań i nałożenia kar pieniężnych przez inspektorów Medicaid i Medicare. Znaleźliśmy średnio 1135 podpisów i parafowanych pudełek na miesiąc na wykresie opiekuńczym dla stycznia 1990 r. Maksymalna była 2112, a minimalna 118. Continue reading „Rządowa biurokracja w domu opieki”