Wartość prognostyczna peptydu natriuretycznego typu B u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi ad

Pacjenci z ostrymi zespołami wieńcowymi są grupą heterogenną, z różnicami w patofizjologii, obrazie klinicznym i ryzyku zdarzeń niepożądanych. Próbowaliśmy ocenić prognostyczne implikacje aktywacji neurohormonalnej serca, co odzwierciedla poziom osoczowy peptydu natriuretycznego typu B w całym spektrum ostrych zespołów wieńcowych. Metody
Badana populacja
Doustne hamowanie glikoproteiny IIb / IIIa za pomocą orbofibanu u pacjentów z niestabilnym zespołem wieńcowym-tromboliza w zawale mięśnia sercowego 16 było randomizowanym, wieloośrodkowym badaniem porównującym doustny inhibitor płytkowy glikoproteiny IIb / IIIa, orbofiban, z placebo u 10288 pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi . Protokół badania został zatwierdzony przez instytucjonalną komisję rewizyjną każdego uczestniczącego szpitala i wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę. Pacjenci byli włączani, jeśli pojawili się w ciągu 72 godzin po wystąpieniu niedokrwiennego dyskomfortu i spełniali jedno lub więcej z następujących kryteriów: zmiany elektrokardiograficzne (obniżenie odcinka ST lub podniesienie co najmniej 0,5 mm, inwersja załamka T o co najmniej 3 mm w co najmniej trzy elektrody lub blok lewej odnogi pęczka Hisa), podwyższone poziomy markerów serca, choroba wieńcowa w wywiadzie lub wiek co najmniej 65 lat u pacjentów z cukrzycą lub chorobą naczyń15. Pacjenci otrzymywali od 150 do 162 mg aspiryny codziennie i losowo przydzielano je do otrzymywania 50 mg orbofibanu dwa razy dziennie; 50 mg orbofibanu dwa razy dziennie przez jeden miesiąc, a następnie 30 mg orbofibanu dwa razy dziennie; lub placebo. Badanie zakończono przedwcześnie z powodu zwiększenia śmiertelności w grupie, której podawano początkowo dawkę 50 mg dwa razy na dobę, a następnie 30 mg dwa razy na dobę.15 Obecny schemat obejmował wszystkich 2525 pacjentów, którzy zostali przydzieleni do grupy otrzymującej 50 mg orbofibanu dwa razy na dobę. i kto dostarczył próbkę osocza w linii podstawowej odpowiednią do analizy. Dane zostały zebrane i zatrzymane przez badaczy, którzy również przeprowadzili analizy.
Pobieranie próbek krwi
W momencie rekrutacji próbki krwi zbierano w probówkach traktowanych cytrynianem i odwirowywano przez co najmniej 12 minut. Składnik osocza zamrożono i wysłano na suchy lód do szpitala dziecięcego (Boston), gdzie próbki przechowywano w temperaturze -70 ° C. U 925 pacjentów oznaczono białko C-reaktywne za pomocą testu o wysokiej czułości (test N Latex CRP, Dade Behring, Newark, Del.) I mierzono fibrynogen za pomocą komercyjnego testu na analizatorze BN II (Dade Behring). ). Po zakończeniu próby wszystkie dostępne próbki osocza z grupy otrzymującej 50 mg orbofibanu dwa razy dziennie zostały wysłane do Biosite Diagnostics (San Diego, Kalifornia), gdzie zostały rozmrożone i przeanalizowane.
Analizy biochemiczne
Sekwencyjne testy immunologiczne typu sandwich do oznaczania ilościowego peptydu natriuretycznego typu B i troponiny I przeprowadzono na 384-studzienkowych płytkach do mikromiareczkowania za pomocą automatycznego systemu (robot Tecan Genesis 200/8, Durham, NC). Ilość analitu oznaczono ilościowo na podstawie poziomu wiązania przeciwciała skoniugowanego z fosfatazą alkaliczną. Czułość analityczna peptydu natriuretycznego typu B i oznaczeń immunologicznych troponiny I wynosiła w przybliżeniu 5 pg na mililitr i 50 pg na mililitr, odpowiednio.
Punkty końcowe
Końcowe punkty zgonu z jakiejkolwiek przyczyny i niezakończonego zgonem zawału serca oceniano po 30 dniach i po zakończeniu okresu obserwacji (10 miesięcy)
[więcej w: porażenie nerwu przeponowego, tuberkulina, padaczka pourazowa ]
[przypisy: rumień borelioza, pylorostenoza, biomed bolesławiec ]